Obchodné podmienky požičovne

Vzájomný vzťah medzi Klientom a firmou RIO GRANUS s.r.o. (ďalej len „Požičovňa“) sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, ktoré sú doplnené a upravené ďalej uvedenými podmienkami záväznými pre obe strany.

Zmluvný vzťah

Zmluvný vzťah medzi Požičovňou a Klientom vzniká po obdržaní zálohy (obvykle vo výške 50% ceny z prenájmu).

Stornovacie podmienky

Pokiaľ Klient zruší svoju objednávku, alebo zruší časť objednaných služieb, je povinný uhradiť Požičovni nasledovné stornopoplatky:

Pri zrušení:
30 a viac dní pred začiatkom prenájmu - bez stornopoplatkov
29 až 15 dní pred začiatkom prenájmu - 25% z ceny objednaných služieb
14 až 4 dni pred začiatkom prenájmu - 50% z ceny objednaných služieb
3 dni pred začiatkom prenájmu - 100% z ceny objednaných služieb

Zmeny a zrušenie objednávky zo strany Požičovne

Požičovňa má právo na zrušenie objednávky v dôsledku nepriaznivých klimatických podmienok (povodne, nízky vodný stav, dlhotrvajúci silný dážď, víchrice). V tom prípade bude Klientovi vrátená záloha v plnej výške.

Zodpovednosť za vybavenie a náhrada škody

Klient je zodpovedný za zverené vybavenie, teda preberá zodpovednosť aj za prípadné škody spôsobené ďalšími osobami, ktoré vybavenie užívajú počas doby nájmu.

Klient je povinný používať zverené vybavenie len k účelu, na ktoré je určené, a to obvyklým spôsobom. Vybavenie je podľa zmluvy určené na vodnú turistiku a je nutné ho chrániť najmä pred poškodením teplom (napr. otvorený oheň). Nafukovacie člny je nutné chrániť pred prehriatím a následným prasknutím vplyvom slnečného žiarenia včasným odpustením vzduchu z plavidla.

V prípade straty, zničenia alebo odcudzenia prenajatého vybavenia sa Klient zaväzuje uhradiť Požičovni zmluvnú náhradu škody vo výške obstarávacej ceny. Za nadmerné opotrebovanie prenajímaného vybavenia spôsobené nedbalosťou, hrubým zaobchádzaním a pod. sa Klient zaväzuje uhradiť náklady na jeho opravu. Výšku náhrady určí Požičovňa. Klient sa zaväzuje uhradiť škodu najneskôr do 15 dní od ukončenia prenájmu predmetnej veci.

Za vrátenie znečistených lodí si Požičovňa účtuje 10€ za raft, 5€  za kanoe/kajak a 2€ za každý kus výstroja (neoprén, obuv, vesta a pod.).

Pri oneskorenom vrátení požičaných vecí účtuje Požičovňa Klientovi od ďalšieho dňa požičovné za nevrátené vybavenie s príplatkom 200%.

Klient nemá nárok na vrátenie peňazí v prípade, že sa rozhodne ukončiť prenájom pred zmluvne dohodnutým termínom ukončenia (napr. o deň skôr).

Ak Klient nezaplatí Požičovni náklady na opravu, stratu vybavenia alebo prípadné požičovné v stanovenom termíne (najneskôr do 15 dní od ukončenia doby nájmu), zaväzuje sa Klient uhradiť k dlžnej čiastke ešte penále z oneskorenia vo výške 0,5% denne z dlžnej čiastky.

Doprava lodí

Pri niektorých produktoch (napr. jednodňový splav Hrona) je doprava zahrnutá v cene splavu. V ostatných prípadoch sa doprava účtuje formou príplatku. Cenu dopravy z jednotlivých lokalít na Hrone a podrobné informácie sú dostupné na stránke granus.sk/pozicovna-lodi.

Spôsob úhrady

Úhradu zálohy nájmu môžete realizovať bezhotovostným prevodom alebo hotovostným vkladom na účet.
Názov účtu: RIO GRANUS s.r.o.
IBAN: SK28 7500 0000 0040 0119 2700, SWIFT: CEKOSKBX

Doplatok ceny uhradí Klient najneskôr v deň začiatku prenájmu (ak nie je dohodnuté inak).